قلب کوچک من

من قلب کوچکی دارم،خیلی کوچک...مادربزرگم می گوید:قلب آدم نباید خالی بماند،اگر خالی بماند مثل یک گلدانِ خالی زشت است و آدم را اذیت میکند...

 

برای همین هم مدتی است دارم فکر میکنم این قلب کوچک را به چه کسی باید بدهم،یعنی چه کسی را باید توی قلب کوچکم جا بدهم که از همه بهتر باشد...یعنی راستش چطور بگویم؟...دلم میخواهد تمام این قلب کوچک را مثل یک خانه ی قشنگ به کسی بدهم که خیلی دوستش دارم،کسی که واقعا حقش است توی قلب کوچک من خانه داشته باشد...

مادرم می گوید:قلب مهمانِ خانه نیست که بهار ساخته شود و در پائیز باد آن را با خودش ببرد...قلب...راستش نمیدانم چیست.اما این را میدانم که فقط جای بعضی از آدم هاست.برای همیشه...


منبع این نوشته : منبع
کوچک ,خانه ,خالی